1. Kiedy i w jaki sposób wybierane jest Kierownictwo Oddziału KSM?

Według statutu:

§30

Najwyższą władzą w Oddziale lub Kole jest Walne Zebranie Członków Oddziału lub Koła, zwane dalej Walnym Zebraniem, odbywające się co najmniej raz w roku. Uczestniczą w nim członkowie Oddziału lub Koła.

§31

Do zadań Walnego Zebrania należą:

  1. wybór Kierownictwa Oddziału lub Koła i Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Koła na 2-letnie kadencje;**
  2. ustalanie koncepcji rocznego programu pracy i formacji Oddziału lub Koła, uwzględniając propozycje programu diecezjalnego;
  3. ocenianie realizacji zadań statutowych oraz realizacji rocznych programów własnych i diecezjalnych;
  4. zatwierdzanie sprawozdań merytorycznego i finansowego Kierownictwa Oddziału lub Koła oraz udzielanie mu absolutorium;
 1. Kto jest uprawniony do głosowania w wyborach Kierownictwa Oddziału KSM?

Według statutu:

§16

Członkowie Stowarzyszenia diecezjalnego mają prawo:

 1. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że funkcje Prezesa Oddziału lub Koła Stowarzyszenia diecezjalnego, zwanego dalej Prezesem Oddziału lub Koła, jego Zastępcy i Skarbnika Oddziału lub Koła Stowarzyszenia diecezjalnego, zwanego dalej Skarbnikiem Oddziału lub Koła, w Oddziałach i Kołach Stowarzyszenia diecezjalnego winni pełnić członkowie posiadający pełną zdolność do czynności prawnych; w przypadku braku takich osób odpowiedzialność prawna spoczywa na Asystencie Oddziału, a w przypadku Koła na Opiekunie, o którym mowa w § 22 ust. 2; funkcje w Zarządzie Diecezjalnym mogą pełnić wyłącznie członkowie posiadający pełną zdolność do czynności prawnych;**

**Wyjaśnienie**: W paragrafie zaznaczono, iż tylko członkowie Stowarzyszenia mogą głosować i kandydować w wyborach do Kierownictwa Oddziału KSM. W praktyce osoba, która ukończyła 18 lat, posiada zdolność do czynności prawnych, stąd prezesem i skarbnikiem powinni zostać członkowie zwyczajni.

 1. Kto nie jest uprawniony do głosowania w wyborach Kierownictwa Oddziału KSM?

Według statutu nie mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego:

– kandydaci,

– członkowie seniorzy,

– sympatycy KSM oraz osoby nie będące członkami KSM.

Ksiądz Asystent wchodzi w skład Kierownictwa Oddziału KSM.

 1. Kto może być członkiem Stowarzyszenia?

Według statutu:

§14

 1. Członkiem Stowarzyszenia diecezjalnego może być każdy katolik świecki (z uwzględnieniem kan. 316 § 1 KPK) między 16. a 30. rokiem życia, który odbył co najmniej półroczny staż kandydacki, pragnie realizować postanowienia niniejszego Statutu, Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i złożył przyrzeczenie.**
 2. Członkowie założyciele Stowarzyszenia diecezjalnego, w tym Oddziałów i Kół nabywają członkostwo po odpowiednim szkoleniu organizacyjnym i złożeniu przyrzeczenia.
 3. Członkostwo w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży wynika z członkostwa w Stowarzyszeniu diecezjalnym i wymaga przynależności do konkretnego Oddziału lub Koła.
 1. Jak przeprowadzić wybory Kierownictwa Oddziału KSM?

Przed przystąpieniem do wyborów należy szczegółowo zapoznać się ze statutem, regulaminem i podręcznikiem KSM, gdzie zawarte są wszelkie informacje, w jaki sposób przeprowadzić głosowanie.

Powinny również zostać odczytane obowiązki spoczywające na członkach kierownictwa przed podaniem kandydatur (które najlepiej również należy uzasadnić).

Głosowanie i wybory:

Według regulaminu KSM:

Głosowanie

§6

W głosowaniu biorą udział tylko osoby do tego uprawnione.

§7

 1. Głosowanie odbywa się oraz wnioski przyjmuje się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
 2. Obrady są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich 50%+1 uprawnionych do głosowania.
 3. W razie niespełnienia wymogu z punktu 2 §7 obrady zwołuje się powtórnie. Są one prawomocne na zasadach takich jak w ust. 2 §7 (II termin).
 4. Między I terminem a II terminem musi upłynąć co najmniej 14 dni.

§8

Głosowanie nad wnioskami jest jawne, chyba że w drodze uchwały zostanie utajnione.

§9

Nie zatwierdzenie sprawozdania, negatywna ocena realizacji zadań statutowych lub rocznych programów, a także nieotrzymanie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem osób odpowiedzialnych z pełnionych funkcji.

Rozdział IV

Wybory

a) Przepisy ogólne

§10

 1. Kandydatury przy wyborach może zgłaszać każdy uprawniony do głosowania, chyba że przepisy stanowią inaczej.
 2. Głosowanie przy wyborach jest tajne. Może być jawne tylko za jednomyślną zgodą uprawnionych.
 3. Wybór ponowny i wybór nieobecnych jest dozwolony.
 4. Wybrać można tylko osobę, która wcześniej wyraziła na to zgodę.

  b) Wybory Kierownictwa Oddziału /Koła

§12

Walne Zebranie Członków wybiera Kierownictwo Oddziału/Koła w dwóch turach: w I turze wybiera Prezesa Kierownictwa, a w II turze wybiera pozostałe cztery osoby.

c) Wybory Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej Oddziału/Koła

§13

 1. Uprawnieni do głosowania głosują na trzech spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej. (Jeśli na karcie głosujący zostawił więcej nazwisk, to głos jest nieważny).
 2. Wybrani zostają trzej kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.
 3. W razie równowagi głosów między kandydatami, która uniemożliwia wyłonienie trzech osób o największej liczbie głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie w celu rozstrzygnięcia, który z tych kandydatów ma pierwszeństwo. O pierwszeństwie decyduje liczba głosów uzyskanych w ponownym głosowaniu.

§14

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

Wybory należy zaprotokołować na formularzu, który jest dostępny w zakładce Do Pobrania i przesłać kserokopię protokołu do Zarządu Diecezjalnego.