Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zrzesza w swoich szeregach młodych ludzi. Oficjalnie istnieje od dnia 10 października 1990 r. Zostało powołane przez Konferencję Episkopatu Polski celem zaspakajania duchowych oraz społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików.

Głównym zadaniem tej organizacji jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie oraz upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego. W diecezji rzeszowskiej ta wspólnota działa od 24 kwietnia 1993 r. KSM skupia osoby w wieku od 14 do 30 lat, które chcą twórczo i aktywnie wykorzystać swoją młodość.

Najniższym szczeblem w strukturze KSM i jednocześnie jego najważniejszym elementem jest oddział parafialny bądź koło szkolne czy akademickie (w zależności od miejsca funkcjonowania), którego działalność koordynuje kierownictwo, zaś opiekę duchową sprawuje ksiądz asystent parafialny. Z kolei władzę nad oddziałami i kołami KSM w całej diecezji sprawuje zarząd diecezjalny
i towarzyszący mu ksiądz asystent diecezjalny. Natomiast pracami zarządów diecezjalnych kieruje Prezydium Krajowej Rady, a pomaga mu ksiądz asystent generalny. KSM jest jak najbardziej demokratycznym stowarzyszeniem, dlatego też raz w roku delegaci z każdego oddziału i koła spotykają się w swoich diecezjach na Zjeździe Diecezjalnym, aby pomówić o bieżących sprawach organizacji, o planach na przyszłość, wybrać nowy skład zarządu i komisji rewizyjnej (organ kontrolujący poczynania zarządu). Analogicznie przedstawiciele poszczególnych diecezji spotykają się podczas Krajowej Rady, natomiast ważne kwestie dla danego oddziału są omawiane na Walnym Zebraniu Członków.

Działalność i funkcjonowanie KSM opiera się na dwóch nurtach: formacyjno-modlitewnym, związanym z duchowym rozwojem, oraz skupiającym się na działalności zewnętrznej.
Z modlitwy i rozwoju wewnętrznego musi wypływać działanie, w przeciwnym wypadku jest to znak, że coś nie jest w porządku z formacją. Z drugiej strony samo działanie, jeśli jest oderwane od modlitwy i życia duchowego, staje się tylko pustym aktywizmem. Dlatego też KSM funkcjonuje na czterech płaszczyznach: religijnej, patriotyczno-społecznej, charytatywnej oraz kulturalno-rozrywkowej i sportowej. Odpowiednio do nich Zarząd KSM Diecezji Rzeszowskiej wysuwa wiele propozycji spędzania czasu wolnego.

KSM wprowadza młodych ludzi w dorosłość, pomaga stawać się osobami dojrzałymi z mocnym kręgosłupem moralnym, uczy życia z Bogiem i Kościołem. KSM-owicze to ludzie, którzy potrafią nie tylko bawić się i modlić, ale również pracować dla dobra bliźnich, a przez to pogłębiać swój rozwój duchowy, intelektualny, moralny oraz kształtować charakter. Formacja w KSM-ie to droga do odnalezienia siebie oraz swojego miejsca w społeczeństwie i co najważniejsze – to także budowanie relacji z Bogiem. KSM pomaga również odnaleźć się w niczym dziś nieograniczonej wolności, zauważać w niej drugiego człowieka, umiejętnie zarządzać jej zasobami oraz nie zgubić się w jej odmętach. Wbrew pozorom w XXI w. są jeszcze ludzie, dla których rycerskie hasła – Bóg, Honor, Ojczyzna – bynajmniej nie są passe. W dobie dominującego konsumpcjonizmu i hedonizmu jest grono osób, które bez cienia wahania na pytanie: Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie, gotów? odpowie zwyczajne, a jakże wymowne – Gotów!

Cele

Zasadniczą misją Stowarzyszenia diecezjalnego jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.

Statut KSM – § 10