Statut Statut KSM został zatwierdzony przez 261. Konferencję Plenarną Episkopatu Polski obradującą w Warszawie w dniach od 29 IV do 1 V 1993 r. Stanowi on zbiór podstawowych praw określających istotę, cele i sposób działania KSM. Opisuje także prawa i obowiązki członków, władze i ich funkcjonowanie, a także majątek Stowarzyszenia. Statut powinien być w posiadaniu każdego członka tej wspólnoty, gdyż jego dogłębna znajomość jest warunkiem poprawności i skuteczności działania. Dlatego też to właśnie od zapoznania z tym dokumentem powinien rozpocząć się proces zakładania oddziału czy koła KSM.       Hymn Hymnem dzisiejszego KSM-u jest pieśń Hej, do apelu stańmy wraz śpiewana na melodię Roty. Wyraża jeden z celów naszej organizacji, jakim jest budowa „Polski Bogu miłej”, zachęca do pracy i nauki (Ojczyzna wolna wzywa nas do pracy ręką, głową…), jednocześnie umieszcza całość naszej doczesnej działalności w perspektywie Bożej (Sztandarem naszym będzie krzyż…), wzywając do apostolstwa katolickiego przez uświęcenie siebie i środowiska. Przedwojenny KSMM miał jeszcze drugi hymn: My chcemy Boga, który był hymnem wszystkich organizacji wchodzących w skład Akcji Katolickiej. Śpiewano wówczas My chcemy Boga na początku spotkań, zaś Hej, do apelu… na koniec. Warto szerzyć taką tradycję, biorąc pod uwagę fakt, że Akcja Katolicka ponownie zaczyna się odradzać, a także to, jak wysoki jest walor wychowawczy tej pieśni. Streszcza on ideę przewodnią naszego apostolstwa, by całość życia katolickiego narodu przepełnić Bogiem i Jego prawem. Hymn śpiewamy na uroczystych spotkaniach, zjazdach, uroczystościach, w chwilach szczególnie ważnych. Znajomość hymnu na pamięć powinna być jednym z warunków pełnego członkostwa .  

1.Hej, do apelu stańmy wraz Budować Polskę nową! Ojczyzna wolna wzywa nas Do pracy ręką głową. Nie wydrze nam jej żaden wróg. Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

2.Młodzieży, Polskę nową twórz Potężną, Bogu miłą. Gdy z nami Bóg, przeciw nam któż, On jest najwyższą siłą. Zwyciężym znój i stromość dróg. Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

3.Sztandarem naszym będzie Krzyż, Co ojców wiódł do chwały, I nas powiedzie także wzwyż, Gdzie buja orzeł biały, Ojczyźnie spłacim święty dług, Tak nam dopomóż Bóg! (bis)

Godło Godło Stowarzyszenia powstało w wyniku połączenia Orła Polskiego i Krzyża. Żółty kolor tła symbolizuje Kościół katolicki, biel i czerwień są barwami narodowymi, natomiast niebieski oznacza wewnętrzną więź z Matką Najświętszą, która jest dla KSM-owiczów wzorem do naśladowania i pomocą w pracy nad sobą. Godło symbolizuje gotowość służby Bogu i Ojczyźnie, czyli najwyższym ideałom, w imię których młodzi ludzie starają się zmieniać otoczenie w oparciu o program Ewangelii, naukę Kościoła i wartości moralne. Godło posiada długoletnią tradycję, której początku należy szukać w czasach zaborów, kiedy istniało i działało Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej przekształcone w latach międzywojennych w wyniku inspiracji Akcji Katolickiej w Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Męskiej (KSMM) oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej (KSMŻ).

Odznaka

Treścią odznaki jest godło. Mogą ją nosić członkowie KSM po przyrzeczeniu. Odznaka symbolizuje służbę Bogu
i Ojczyźnie. Jest nie tylko ozdobą, ale przede wszystkim jest wyrażeniem organizacyjnej i duchowej przynależności. Każdy, kto ją nosi, winien pamiętać, że reprezentuje katolicką organizację, a po jego zachowaniu KSM będzie oceniane. Noszenie odznaki jest zarazem propagowaniem KSM-u.

Symbol godła jest też umieszczany na drukach organizacyjnych, dyplomach.

Odznakami dysponuje tylko Prezydium Krajowej Rady i są rozprowadzane za pośrednictwem zarządów diecezjalnych.

Legitymacja KSM

Legitymację otrzymuje członek KSM po złożeniu przyrzeczenia. Jest na niej zdjęcie, dane personalne, kod statystyczny, godło KSM. Forma legitymacji jest zunifikowana
w całym kraju. Dysponuje nimi Prezydium Krajowej Rady, a wydawane są przez zarządy diecezjalne, które powinny prowadzić szczegółową ich ewidencję.

Posługiwanie się legitymacją razem z odznaką jest reprezentowaniem Stowarzyszenia na zewnątrz.