**§ 34**
Komisje Rewizyjną Oddziału lub Koła stanowią:
1) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Koła;
2) Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Koła;
3) Sekretarz Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Koła.

**§ 35**
1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Koła należą:
1) czuwanie nad działalnością statutową Oddziału lub Koła;
2) kontrola działalności finansowej;
3) składanie sprawozdań ze swej działalności wobec Walnego Zebrania i Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej;
4) występowanie z wnioskiem do Kierownictwa Oddziału lub Koła o zwołanie Walnego Zebrania;
5) występowanie co roku do Walnego Zebrania z wnioskami o zatwierdzenie sprawozdań merytorycznego i finansowego oraz o udzielenie absolutorium Kierownictwu Oddziału lub Koła;
6) występowanie, w razie potrzeby, z wnioskiem do Walnego Zebrania o usunięcie członka Stowarzyszenia diecezjalnego ze składu Kierownictwa Oddziału lub Koła.
2. W przypadku niepowołania Komisji Rewizyjnej Oddziału lub Koła, zadania zawarte w ust. 1 przejmuje Diecezjalna Komisja Rewizyjna.

Każdy funkcjonujący oddział/koło, w którym powołano Komisję Rewizyjną, powinien przekazać do weryfikacji Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie ze swojej działalności za mijający rok. Można tego dokonać osobiście w godzinach dyżurów Biura Zarządu KSM Diecezji Rzeszowskiej lub listownie na adres biura.

W dziale „DO POBRANIA” znajdują się m.in.:

– sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału/Koła,

– REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ.