Zarząd i KR KSM XIII kadencji

Drodzy KSM-owicze!
Zgodnie z dekretem Ks. bpa Ordynariusza Jana Wątroby prezesem XIII kadencji Zarządu Katolickiego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Rzeszowskiej został
Paweł Grodzki
pozostałe funkcje objęli:
Z-ca Prezesa: Monika Ochałek
Członek delegat do KR: Patryk Czech

Powyższa decyzja została podjęta na prośbę druha Patryka Czecha skierowaną do nowego Prezesa.

Sekretarz: Weronika Lepucka
Z-ca sekretarza: Jadwiga Czachor
Skarbnik: Sylwia Stanisz
Członek zwyczajny: Piotr Karkut

Skład Komsji Rewizyjnej przedstawia się następująco:
Przewodniniczący: Edyta Ciężkowska
Z-ca Przewodniczacego: Aleksandra Bieniasz
Sekretarz KR: Ewa Kupiszewska

Otoczmy nowy Zarząd modlitwą, aby wszystkie decyzje i działania były podejmowane z rozsądkiem i zgodne z wolą Bożą.