1. Kiedy i w jaki sposób wybierane jest Kierownictwo Oddziału KSM?

Według statutu:

§39
Najwyższą władzą w oddziale (kole) jest Walne Zebranie członków odbywające się raz w roku. Uczestniczą w nim członkowie zwyczajni i juniorzy (par. 7). Walne Zebranie Oddziału (Koła):

 1. wybiera Kierownictwo oddziału (koła), Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński na okres 2 lat;
 2. Kto jest uprawniony do głosowania w wyborach Kierownictwa Oddziału KSM?

Według statutu:

§20

Członkowie zwyczajni i juniorzy mają prawo:

 1. korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że funkcje prezesa i skarbnika winni pełnić członkowie zwyczajni, którzy posiadają zdolność do czynności prawnych. W przypadku braku takich osób, co może zaistnieć w szkolnych kołach Stowarzyszenia, odpowiedzialność prawna spoczywa na opiekunie;

 

Wyjaśnienie: W paragrafie zaznaczono, iż tylko członkowie zwyczajni i juniorzy mogą głosować i kandydować w wyborach do Kierownictwa Oddziału KSM. W praktyce osoba, która ukończyła 18 lat, posiada zdolność do czynności prawnych, stąd prezesem i skarbnikiem powinni zostać członkowie zwyczajni.

 

 1. Kto nie jest uprawniony do głosowania w wyborach Kierownictwa Oddziału KSM?

Według statutu nie mogą korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego:

– kandydaci,

– członkowie seniorzy,

– sympatycy KSM oraz osoby nie będące członkami KSM.

 

Ksiądz Asystent wchodzi w skład Kierownictwa Oddziału KSM.

 

 1. Kto może być członkiem zwyczajnym i członkiem juniorem KSM?

Według statutu:

§17

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy między 18 a 30 rokiem życia, kto był członkiem juniorem lub odbył półroczny staż kandydacki i pragnie pełnić postanowienia niniejszego statutu. W szczególnych przypadkach władze Stowarzyszenia mogą skrócić okres stażu kandydackiego. Członkowie założyciele Stowarzyszenia, w tym oddziałów i kół nabywają członkostwo zwyczajne bez stażu kandydackiego, winni jednak odbyć odpowiednie szkolenie organizacyjne.

§18

Członkiem juniorem Stowarzyszenia może być każdy, kto ukończył 16 lat, odbył co najmniej półroczny staż kandydacki i pragnie pełnić postanowienia niniejszego statutu.

 

 1. Jak przeprowadzić wybory Kierownictwa Oddziału KSM?

Przed przystąpieniem do wyborów należy szczegółowo zapoznać się ze statutem, regulaminem i podręcznikiem KSM, gdzie zawarte są wszelkie informacje, w jaki sposób przeprowadzić głosowanie.

Powinny również zostać odczytane obowiązki spoczywające na członkach kierownictwa przed podaniem kandydatur (które najlepiej również należy uzasadnić).

 

Głosowanie i wybory:

Według regulaminu KSM:

 

Głosowanie

§6

W głosowaniu biorą udział tylko osoby do tego uprawnione.

§7

 1. Głosowanie odbywa się oraz wnioski przyjmuje się zwykłą większością głosów bez względu na liczbę obecnych.
 2. Obrady są prawomocne, jeżeli uczestniczy w nich 50%+1 uprawnionych do głosowania.
 3. W razie niespełnienia wymogu z punktu 2 §7 obrady zwołuje się powtórnie. Są one prawomocne na zasadach takich jak w ust. 2 §7 (II termin).

 

 

 1. Między I terminem a II terminem musi upłynąć co najmniej 14 dni.

§8

Głosowanie nad wnioskami jest jawne, chyba że w drodze uchwały zostanie utajnione.

§9

Nie zatwierdzenie sprawozdania, negatywna ocena realizacji zadań statutowych lub rocznych programów, a także nieotrzymanie absolutorium jest równoznaczne z odwołaniem osób odpowiedzialnych z pełnionych funkcji.

Rozdział IV

Wybory

a) Przepisy ogólne

§10

 1. Kandydatury przy wyborach może zgłaszać każdy uprawniony do głosowania, chyba że przepisy stanowią inaczej.
 2. Głosowanie przy wyborach jest tajne. Może być jawne tylko za jednomyślną zgodą uprawnionych.
 3. Wybór ponowny i wybór nieobecnych jest dozwolony.
 4. Wybrać można tylko osobę, która wcześniej wyraziła na to zgodę.

  b) Wybory Kierownictwa Oddziału /Koła

§12

Walne Zebranie Członków wybiera Kierownictwo Oddziału/Koła w dwóch turach: w I turze wybiera Prezesa Kierownictwa, a w II turze wybiera pozostałe cztery osoby.

c) Wybory Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej Oddziału/Koła

§13

 1. Uprawnieni do głosowania głosują na trzech spośród kandydatów zgłoszonych do Komisji Rewizyjnej. (Jeśli na karcie głosujący zostawił więcej nazwisk, to głos jest nieważny).
 2. Wybrani zostają trzej kandydaci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.
 3. W razie równowagi głosów między kandydatami, która uniemożliwia wyłonienie trzech osób o największej liczbie głosów, przeprowadza się ponowne głosowanie w celu rozstrzygnięcia, który z tych kandydatów ma pierwszeństwo. O pierwszeństwie decyduje liczba głosów uzyskanych w ponownym głosowaniu.

§14

Członkowie Komisji Rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

 

Wybory należy zaprotokołować na formularzu, który jest dostępny w zakładce Do Pobrania i przesłać kserokopię protokołu do Zarządu Diecezjalnego.