Ma za zadanie dokonywać kontroli i czuwać nad działalnością kierownictwa oddziału/koła, odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków oraz składa mu sprawozdanie ze swej działalności i przedkłada do weryfikacji sprawozdanie Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej.

(regulamin Komisji Rewizyjnej)

Statut KSM §37 głosi:

Powołana 3-osobowa Komisja Rewizyjna dokonuje przeglądu działalności finansowej i statutowej oddziału (koła) i przedkłada sprawozdania do weryfikacji diecezjalnej komisji rewizyjnej.

 

Każdy funkcjonujący oddział/koło, w którym powołano Komisję Rewizyjną, powinien przekazać do weryfikacji Diecezjalnej Komisji Rewizyjnej sprawozdanie ze swojej działalności za mijający rok. Można tego dokonać osobiście w godzinach dyżurów Biura Zarządu KSM Diecezji Rzeszowskiej lub listownie na adres biura.

 

W dziale „DO POBRANIA” znajdują się m.in.:

– sprawozdanie roczne z działalności Komisji Rewizyjnej Oddziału/Koła,

– REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ.